Aharon Aharon Appelfeld
Aharon Appelfel rodio se 1932. u ?ernovcima (Bukovina), u Rumunjskoj, kao sin jedinac u dobrostoje?oj ?idovskoj obitelji. Nakon dolaska njema?kih trupa u Bukovinu, kad je Appelfeld imao osam godina, zapo?inje progon ?idovskog stanovništva. Majka mu je ubijena, a on je zajedno s ocem deportiran u koncentracijski logor. U postoje?em kaosu uspijeva pobje?i i tri godine skriva se po ukrajinskim šumama. Po dolasku Crvene armije na to podru?je priklju?uje se njezinim redovima kao pomo?nik u kuhinji gdje je do?ekao i kraj rata.

Godine 1946. preko talijanskog tranzitnog logora emigrira u Izrael gdje i danas ?ivi. Predaje hebrejsku knji?evnost na Sveu?ilištu Ben Gurion u Negevu. Bio je gostuju?i profesor na Sveu?ilištima Boston i Yale i stipendist Sveu?ilišta Havard i Oxford. Za svoj knji?evni rad dobio je brojne ugledne nagrade: Nagradu Brenner, Nagradu Bialik, Nagradu dr?ave Izrael (1983.), francusku Nagradu Medicis za najbolji strani roman 2004. (za naslov ?ivotna pri?a, OceanMore, 2007.) i Nagradu Nelly Sachs.

Njegov knji?evni opus do danas sastoji se od šest zbirki pri?a, nekoliko novela i eseja te impresivnih devetnaest romana. Djela su mu prevedena na dvadeset i sedam jezika i objavljena u više od trideset zemalja.