Michel Houellebecq i Bernard-Henri Lévy Michel Houellebecq i Bernard-Henri LévyMICHEL HOUELLEBECQ (1958.), pjesnik, esejist i prozaik, zasigurno najkon­ troverzniji francuski knji?evnik, po?eo je pisati vrlo mlad, ali knji?evno priznanje stje?e tek 1994. objavivši roman Širenje podru?ja borbe. Godine 1998. objavljuje drugi roman, Elementarne ?estice, koji je preveden na više od dvadeset i pet jezika i napokon ga etablirao u cijeloj Europi kao jednog od najzna?ajnijih autora suvremene knji?evnosti. Najva?nija prozna djela: Lanzarote i drugi tekstovi (2000.), Platforma (2001.), Mogu?nost otoka (2005.).

BERNARD-HENRI LÉVY (1948 filozof, pisac i aktivist, ve? je desetlje?ima anga?iran u francuskom politi?kom i kulturnom ?ivotu. Nakon što je diplomirao flozofju na École Normale Superieure postaje izvjestitelj iz Bangladeškog oslobodila?kog rata protiv Pakistana. Vrativši se u Pariz, sa skupinom mladih intelektualaca osniva društvo Novi flozof (Nouveaux philosophes) gdje ?estoko kritiziraju odnos socijalista i komunista prema doga?ajima iz 1968. Sedamdesetih predaje flozofju na Sveu?ilištu u Strasbourgu i na École Normale Superieure.

Objavio je više od dvadeset djela, a najva?nija su La barbarie à visage humain (1977.), Francuska ideologija (Idéologie française, 1981.), Posljednji dani Charlesa Ba­ udelairea (Les derniers jours de Charles Baudelaire, 1988.) Bosna! (1994.) Le siècle de Sartre (2000.), Réfexions sur la Guerre, le Mal et la fn de l’Histoire (2002.), American Vertigo (2006.).