Boris Boris Peri?
BORIS PERI?, ro?en 1966. u Vara?dinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao germanistiku i filozofiju. Bavi se knji?evnoš?u, knji?evnim i znanstvenim prevo?enjem te novinarstvom. Radio u više javnih glasila, obra?uju?i teme iz kulture, unutarnje i vanjske politike. Prozna djela i prijevode s njema?kog, hrvatskog, engleskog, francuskog i talijanskog objavljivao u hrvatskom i inozemnom tisku. ?ivi i radi u Zagrebu kao samostalni umjetnik.