Eugen Eugen Ruge
EUGEN RUGE ro?en je 1954. godine u Sosvi, isto?nom dijelu Urala. Studirao je matematiku u Berlinu. Njegov otac poznati je povjesni?ar Wolfgang Ruge, koji je prije sinova ro?enja pobjegao od nacista u Rusiju. Kao Nijemac deportiran je u jedan od gulaga, odakle je nakon nekog vremena pušten. ?elio je da mu sin bude znanstvenik, nadaju?i se da ?e tako mo?i raditi u okru?enju neoptere?enom ideologijom. Do 1985. godine Eugen Ruge bio je istra?iva?ki suradnik u Centralnom institutu za geofiziku u Potsdamu. Kada se Partija po?ela previše upletati u njegovo podru?je rada – prou?avanje potresa – dao je otkaz. Prijavio se u dr?avne DEFA-ine studije za dokumentarne filmove i zapo?eo karijeru pisca. Prebjegao je u Zapadnu Njema?ku 1988. godine. Napisao je drame Ruhestörung (Uznemiravanje, 1998.), Restwärme (Ostaci topline, 1992.) i Akte Böhme (Slu?aj Böhme, 2001.). Ovu posljednju postavio je Andreas Dresen u poznatom kazalištu Leipzig Schauspiel. Jedna od Rugeovih velikih komedija je Babelsberger Elegie (Babelsberška elegija, 1997.). Za izuzetno uspješan roman “Kad svjetlost nestaje” nagra?en je presti?nom nagradom Deutscher Buchpreis. Taj njegov prvijenac preveden je na preko 20 jezika. Sredinom 2013. godine objavio je drugi roman, pod naslovom Cabo de Gata. Danas prevodi i piše za kazalište i televiziju te predaje na Berlinskom sveu?ilištu.