Nada Nada Rocco












Ro?ena sam u Zagrebu, 15. rujna jedne davne godine (vi?e se i ne sje?am koje), od oca Veljka, novinara i ribolovca, i majke Nade, dramske umjetnice. Tako je moj ?ivotni put bio ve? unaprijed jasno zacrtan. Od majke sam naslijedila ljubav prema kazali?tu, a od oca ribi?ko strpljenje i ljubav prema prirodi i zdravom na?inu ?ivota. Kad god zatvorim o?i, preda mnom je bo?anska slika Velebita, planine koja me nau?ila kako je sve ono pravo ?to mo?e? na?i upravo u netaknutoj prirodi ? i za na?e zdravlje i za na?u du?u. Na tom mjestu kojem se svake godine ponovo vra?am (zbog ?umskih plodova i bilja, ?istog zraka, izvorske vode i ti?ine) prvi sam put do?la u dodir s literaturom o sirovoj prehrani i njenim dobrobitima. Eto, samo sam vam htjela ispri?ati kako je sve po?elo.