Dario Dario Harja?ek
Dario Harja?ek ro?en je 1979. u Be?u. Odrastao je u Vara?dinu, a nakon studija komparativne knji?evnosti i povijesti umjetnosti na zagreba?kom Filozofskom fakultetu završio je studij re?ije na Akademiji dramske umjetnosti. Diplomirao je 2006. adaptacijom ?ehovljeve drame Tri sestre u Teatru &td.
Za kazalište je prilagodio zna?ajan broj filmova, romana, klasi?nih dramskih tekstova i djela dje?je knji?evnosti (Pijanistica prema romanu Elfriede Jelinek; In camera prema filmu An?eo uništenjaLouisa Buñuela, U registraturi prema romanu Ante Kova?i?a, Jesenju sonatu i Personu prema filmovima Ingmara Bergmana, Alan Ford prema istoimenom stripu…).
Re?irao je tridesetak predstava u hrvatskim kazalištima. Sudjelovao je u produkciji dramskoga programa Hrvatskoga radija i mnogim plesnim projektima te pisao scenarije za emisije dje?jega programa HRT-a. ?ivi u Zagrebu.